دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دیواره(پرده) آب

فاکتور پتانسیل تخریب(DPF): این فاکتور نشان دهنده پتانسیل وارد آمده خسارت به تجهیزات موجود در واحد به هنگام وقوع آتش سوزی یا انفجار می باشد. این فاکتور با یک تخمین تقریبی از تعداد تجهیزاتی که در نزدیکی یک مقدار زیاد از محتویات آتشگیر و یا قابل انفجار قراردارند ، به دست می آید.

دسته پیامد های خسارتی ناشی از وقوع از کار افتادگی: دسته پیامد های خسارتی با بهره گیری از ترکیب فاکتور های فوق و سپس انتخاب آن بر اساس مقدار این فاکتور ترکیب شده بدست می آید .

دسته پیامد های سمیت: بخش C از “دستور العمل” مربوط به محاسبه فاکتور عواقب ناشی از سمیت می باشد. این فاکتور بر اساس زیر فاکتور های زیر مشخص می گردد و اندازه خطرات به القوه سمیت یک واحد را اظهار می کند :

الف: کمیت و سمیت، یا فاکتور کمیت مواد سمی[1]

ب: توانایی پخش شدن تحت شرایط فرایند یا فاکتور قابلیت پخش شدن[2]

ه: سیستم های تشخیص دهنده و تخفیف دهنده یا فاکتور اعتبار[3]

ک: جمعیت اطراف محل وقوع نشت یا فاکتور جمعیت[4]

فاکتور کمیت ماده سمی (TQF): این فاکور نشان دهنده کمیت ( مقدار) و همچنین اندازه سمیت ماده می باشد . بخش کمیت با در نظر داشتن جرم ماده می باشد و می توان با بهره گیری از روشی که در قسمت قبل ارائه گردید آن را بدست آورد سمیت ماده با بهره گیری از فاکتور سمیت (NH) بر اساس استاندارد NFPA  مشخص می گردد

فاکتور قابلیت پخش شدن (DIF): این فاکتور نشان دهنده توانایی ماده برای پخش در محیط می باشد این فاکتور به گونه مستقیم از روی نقطه جوش نرمال سیال تعیین می گردد . هرچه نقطه جوش پایین تر باشد تمایل برای پخش شدن در محیط کمتر خواهد بود.

فاکتور اعتبار (CRF): در این بخش نیز این فاکتور نشانده امکانات و تجهیزات ایمنی در نظر گرفته برای واحد می باشد . مولفه های زیر در این فاکتور تاثیر گذار می باشد:

الف: توانایی تشخیص مواد سمی در واحد

ب: توانایی ایزوله کردن دستگاه از کار افتاده

پ: سیستم های توقف سریع عملیات سیستم های کاهش دهنده خطر سمیت (مانند دیواره یا پرده آب یا …)

فاکتور جمعیت (PPF): این فاکتو نشان دهنده تعدا افرادی می باشد که پتانسیل در معرض خطر سمیت قرار گرفتن راداشته باشد. این فاکتور به گونه ای مقیاس بندی شده می باشد که نشان دهد هر چه افراد بیشتری در منطقه خطر قرار گرفته باشند، درصد کمتری از آنها تحت تاثیر سمیت قرار خواهند گرفت . این نتایج بر اساس داده های واقعی از حوادث نشت مواد سمی به دست آمده می باشد .

دسته پیامدهای سمیت: این دسته با بهره گیری از ترکیب فاکتورهای فوق و انتخاب دسته با در نظر داشتن مقدار این فاکتور ترکیب شده به دست می آید . دسته های پیامدها ( سمیت و خسارت ) توسط حروف الفبا نشان داده می شوند. آنگاه دسته ای که دارای حرف بزرگتری می باشد به عنوان پیامد وقوع از کارافتادگی بر روی محور افقی ماتریس ریسک نشان داده می گردد .

[1] Toxic Quantity Factor (TQC)

[2] Dispersibility Factor (DIF)

[3] Credit Factor (CF)

[4] Population Factor (PPF)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک