شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

5  بخش دی اتانایزر

محتویات پایین برج متان‌زدا با جریان پروپیلن پیش‌گرم و بطور جزیی بخار می گردد. و به برج اتان‌زدا فرستاده می گردد،این برج(T-402 (یک برج سینی‌داراست که از بخار فشار پائین ((LPS درریبویلرآن بهره گیری می گردد، وارد می گردد. فشار عملیاتی بصورتی تعیین می گردد که دمای سینی پایین برای حداقل کردن آلودگی ناشی از پلیمریزاسیون بوتا‌دی‌ان به اندازه کافی کم باشد. علاوه براین، بــرج به یک ریبویلر یـدکی مجهز شده می باشد و سیستم تــزریق بازدارنده پلــیمریزاسیون (W-402)پیش‌بینی شده می باشد. تــزریق بازدارنده ، دوره‌های طولانی کاری بین  Shut Downهای برنامه‌ریزی شده را مطمئن می‌سازد.

جریان بالا سری اتان زدا به سیستم هیدروژناسیون استیلن که در بند بعدی توصیف می گردد، فرستاده می گردد.برشهای دو کربنه هیدروژنه در E-421 توسط جریان پروپیلن در°C36- بصورت جزئی میعان می گردد.  Green-Oilهای تشکیل شده در راکتورها ،درD-406جداو همراه باجریان برگشتی T-402 از طریق پمپ P-403 A/B به اتان زدا فرستاده می گردد.

تنظیم شدت جریان پروپیلن به E-421 لول رادر درام جریان برگشتی اتـــان زدا ((D-406  کنترل می کند.محصولات پائین برج اتان زدا((C3+ تحت جریان کنترل شده با کنترل لول برج به بیرون واحد برای ذخیره یا بهره برداری فرستاده می گردد.

فشار برج توسط Reset کردن جریان مایع خروجی از D-406 به برج ، کنترل می گردد. در Start-Up یا در صورتیکه درصد استیلن خارج از محدوده مشخص باشد، برشهای دو کربنه می توانند تحت فشار کنترل شده به فلر فرستاده شوند. همچنین برای کاهش جریانهای فلر، برشهای دوکربنه می تواند به کمپر سورC-301  برگردانده شوند.

برشهای دوکربنه هیدروژنه از D-406  به خشک کن اتیلن D-408،  برای حذف آبی که ممکن می باشد در راکتورهای هیدروژناسیون تشکیل شده باشد، فرستاده می گردد. درام یدکی در نظر گرفته نشده می باشد. برشهای دو کربنه سپس به T-403  فرستاده می گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک