دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

4 نتایج:

دسته احتمال وقوع از کارافتادگی و بالاترین دسته پیامدهای وقوع از کارافتادگی ( نشان از خسارت حاصل از وقوع کارافتادگی و یا ناشی از سمیت ) برای تعیین جایگاه هر واحد بر وری ماتریس ریسک 5×5 بهره گیری می گردد. هنگامی که نتایج بر روی ماتریس نشان داده می گردد، جایگاه هر واحد بر روی ماتریس نشان دهنده سطح ریسک واحد مورد ارزیابی می باشد . بعد از انجام یک واکاوی کیفی ریسک شامل جندین ماده و یا یک مخلوط چند جزئی ، واحدی که بالاترین اندازه ریسک را داراست بهترین معیار برای تعیین لزوم انجام ارزیابی دقیق تر و با جزئیات بیشتر می باشد .

3-1-1-5 تعیین نواحی بحرانی که نیازمند توجه بیشتری در حین بازرسی می باشند

نتایج ماتریس ریسک می تواند برای تعیین نواحی بحرانی تر بهره گیری گردد . همچنین می توان از این نتایج برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه بخشی از واحد فرآیندی نیازمند بیشترین توجه در حین بازرسی و یا دیگر فعالیت های تخفیف دهنده ریسک می باشد ، بهره گیری نمود . از طرفی می توان از این نتایج برای تعیین لزوم انجام یک واکاوی کاملاً کمی نیز بهره گیری نمود .

رنگ های نشان داده شده بر روی ماتریس ریسک (شکل3-2) راهنمایی برای تعیین اندازه سطح ریسک تجهیزات می باشد ، این رنگ بندی ها متقارن نیستند . رنگ بندی این ماتریس با این فرض که فاکتور پیامدهای وقوع از کارافتادگی نسبت به فاکتور احتمال وقوع از کارافتادگی تاثیر بیشتری به ریسک دارد، انجام گرفته می باشد. بدون در نظر گرفتن رنگ بندی های ، واضح می باشد که هر چه جایگاه تعیین شده برا ی دسته های احتمال و پیامدها به سمت قسمت بالا و سمت راست ماتریس حرکت می کند، مقدار ریسک افرایش می یابد. سازمان های مختلف معیارهای متفاوتی جهت تعیین لازم برای اجرای یک واکاوی کمی و طرح ریزی فعالیت های بازرسی خود دارند .

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک

 

  • روش کمی:

واکاوی کمی ریسک روشی نظام یافته می باشد که انجام آن نیازمند وجود اطلاعاتی درمورد طراحی، تاسسیسات، انجام عملیات،قابلیت اعتماد قطعات، فعالیت های انسانی، پیشرفت فیزیکی حوادث، و پیامد های پنهان زیست محیطی و سلامتی ممکن می باشد.

واکاوی کمی ریسک از مدل های منطقی ترسیم کننده ترکیب حوادثی که می توانند باعث وقوع سوانح و حوادث شدید شوند و همچنین مدل های فیزیکی ترسیم کننده نحوه پیشرفت حوادث و انتقال مواد خطرناک به محیط زیست، بهره گیری می کند. مدل ها به روش احتمالاتی ارزشیابی می شوند تا هر دو دید کمی و کیفی درمورد سطح ریسک را ارائه داده و بخش هایی از طراحی، ساخت و عملیات که بیشترین اهمیت را از لحاظ ریسک دارند، مشخص گردند. واکاوی کمی ریسک از لحاظ عمق واکاوی و جمع آوری بسیار جزئی داده ها، از روش واکاوی کیفی تمیز داده می گردد. مدل های منطقی واکاوی کمی ریسک عموما از درخت های حوادث و درخت های خطا تشکیل شده اند. درخت های حوادث، حوادث آغازگر و ترکیب از کار افتادگی و عملکرد صحیح سیستم را نشان می دهد، در حالی که درخت های خطا چگونگی وقوع ازکارافتادگی های سیستم که در درخت های حوادث نشان داده شده اند را ترسیم می کنند. این مدل ها واکاوی می شوند تا تخمینی از احتمال هر سلسله حوادث به دست آید. نتایجی که با بهره گیری از این روش بدست آمده اند عموما به صورت اعداد ریسک نشان داده می شوند (مثلا، هزینه در سال)[10]

بر اساس استاندارد API 581، سیستم RBI این تاثیرات را به چهار دسته پایه ای از ریسک تقسیم می کند .

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک