دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

1رتبه بندی واحدها بر اساس ریسک بالقوه:

نتیجه واکاوی کیفی ریسک ، ارائه یک درجه بندی ریسک برا ی واحد عملیاتی با دسته بندی دو مؤلفه ریسک ( احتمال وقوع از کارافتادگی و عواقب آن ) می باشد. مواد شیمیایی موجود و مرز فیزیکی منطقه مورد مطالعه بایستی قبل از انجام واکاوی کیفی تعیین گردند. در ادامه یک تبیین کلی از فاکتورهایی که بایستی در طول انجام واکاوی کیفی تعیین شوند ، آمده می باشد.  [7]

3-1-1-2 احتمال وقوع از کارافتادگی:

بخشA  از ‹‹دستورالعمل›› واکاوی کیفی ریسک در مورد تعیین دسته احتمال وقوع از کارافتادگی بوده که شامل شش فاکتور اثرگذار بر احتمال وقوع یک نشتی بزرگ می باشد. هر یک از این شش فاکتور وزن دهی شده ، و از ترکیب آنها فاکتور احتمال وقوع از کارفتادگی به دست می آید. این فاکتور بر روی محور عمودی ماتریس ریسک رسم می گردد.[8] شش فاکتوری که بر احتمال وقوع از کارافتادگی موثرند عبارتند از :

1-تعداد تجهیزات یا فاکتور تجهیزات[1]

2-مکانیزم های تخریب یا فاکتور تخریب[2]

3-مناسب بودن بازرسی یا فاکتور بازرسی[3]

4-شرایط فعلی دستگاه یا فاکتور شرایط[4]

5-طبیعت فرآیند یا فاکتور فرآیند[5]

6-طراحی دستگاه یا فاکتور طراحی مکانیکی[6]

مجموع این شش مولفه فاکتور کلی، احتمال وقوع از کارافتادگی را تعیین می کند، سپس دسته احتمال از کارافتادگی بر اساس فاکتور احتمال از کارافتادگی به دست می آید .

فاکتور تجهیزات (EF) : این فاکتور وابسته به تعداد اجزایی می باشد که در واحد مورد ارزیابی قرار دارند و احتمال از کارافتادگی آنها هست . فاکتور تجهیزات دارای ماکزیمم 15 نمره می باشد .

فاکتور تخریب (DF) : این فاکتور میزانی از ریسک می باشد که مربوط به یک مکانیزم تخریب شناخته شده در واحد می باشد. این مکانیزم تخریب شناخته شده در واحد می باشد. این مکانیزم ها شامل خوردگی عمومی ، ترک ناشی از سوختگی ، قرار گرفتن در معرض دمای پایین و اضمحلال ناشی از دمای بالامی باشد ، این فاکتور می تواند ماکزیمم 20 نمره از کل نمره ارزیابی را داشته باشد .

فاکتور بازرسی (IF) :  این فاکتور نشان دهنده اندازه کارایی برنامه بازرسی فعلی بوده و توانایی آن در تشخیص مکانیزم های تخریب فعال و یا پیش بینی شده در واحد می باشد . برای تعیین این فاکتور بایستی نوع تکنیک های بازرسی مورد بهره گیری ، اندازه درصد پوشش دهی هر تکنیک و مدیریت بازرسی را توجه کرد. از آنجایی که کیفیت یک برنامه بازرسی احتمال وقوع از کارافتادگی را کاهش می دهد ، این فاکتور با مقادیر منفی وزن دهی می گردد . ماکزیمم مقدار برای فاکتور بازرسی 15نمره می باشد

فاکتور شرایط (CCF) : این فاکتور شرایط فیزیکی دستگاه را از دیدگاه نت ( نگهداری و تعمیر ) مد نظر قرار می دهد. یک ارزیابی ساده می تواند با مطالعه وضعیت ظاهری دستگاه انجام گیرد. این فاکتور می تواند ماکزیمم 15 نمره داشته باشد .

فاکتور فرآیند (PF) : این فاکتور نشان دهنده پتانسیل ایجاد شرایط غیرنرمال و یا بحرانی می باشد که می تواند آغاز گر دنباله ای از حوادث که درانتها منجر به خروج محتویات داخل دستگاه تحت فشار گردد، باشد. این فاکتور تابعی از تعداد توقف های عملیات و یا وقفه های ایجاد شده در فرآیند ( چه برنامه ریزی شده و چه برنامه ریزی نشده ) ، پایداری فرآیند، و پتانسیل از کارافتادگی تجهیزات حفاظتی به واسطه گرفتگی ( مسدود شدن ) و یا دیگر عوامل می باشد .این فاکتور می تواند ماکزیمم 15 نمره داشته باشد

فاکتور طراحی مکانیکی ( MDF) : این فاکتور نشان دهنده ضریب اطمینان در نظر گرفته شده در هنگام طراحی واحد، مطابقت با استانداردهای فعلی ، منحصر به فردبودن واحد، اندازه پیچیدگی آن و خلاقیت به کار گرفته شده در طراحی می باشد .فاکتور طراحی مکانیکی نیز می تواند ماکزیمم 15 نمره داشته باشد.

[1] Equipment Factor (EF)

[2] Damage Factor (DF)

[3] Inspection Factor (IF)

[4] Condition Factor (CF)

[5] Process Factor (PF)

[6] Mechanical Design Factor (MDF)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک