دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پیامدهای وقوع از کارافتادگی:

دو خطر بالقوه در پالایشگاه و واحدهای پتروشیمی هست : (الف) آتش و انفجار (ب) سمیت. در آنالیزهای RBI ، به مقصود تعیین پیامدهای ناشی از سمیت ، فقط تاثیرات حاد و شدید درنظر گرفته می گردد.[9]

در واکاوی پیامدهای ناشی از وقوع ازکارافتادگی ، دو فاکتور به صورت جداگانه محاسبه می شوند: فاکتور پیامدهای ناشی از تخریب و فاکتور پیامدهای ناشی از سمیت . این فاکتورها وابسته به نوع ماده شیمیایی موجود در داخل تجهیزات می باشند. از آنجایی که بیشتر مواد شیمیایی دارای یک ریسک غالب هستند ( یا آتش گیری و انفجار و یا سمیت ) ، پس اگر ریسک غالب ریسک غالب ماده شیمیایی مورد نظر شناخته شده باشد ، کافی می باشد به جای دو فاکتور فوق فقط فاکتور مربوط به آن ریسک را محاسبه کنیم . در واکاوی کیفی ریسک ، فاکتوری که دسته بالاتری از پیامدهای وقوع کارافتادگی را ارائه دهد ، به عنوان فاکتور نهایی پیامدهای وقوع از کارافتادگی در نظر گرفته می گردد . بایستی توجه داشت که اگر ماده ای خواص آتش گیری نداشته باشد می توان بخش B از ‹‹دستورالعمل ›› کیفی ( پیوست A استاندارد API 581 ) را حذف نمود. همچنین اگر خطر سمیت وجود نداشته باشد می تواند بخش C  را حذف نمود.] 1 [

اگر چندین ماده شیمیایی بادرصدهای نسبتاً زیاد در ناحیه مورد ارزیابی قرار داشته باشند ، کاربر بایستی برای هر ماده شیمیایی فاکتورهای فوق را جداگانه حساب کند. یک روش ساده این می باشد که فقط موادی که سمی هستند به اضافه موادی که 90 تا 95 درصد جرمی مواد شیمیایی موجود را تشکیل می دهند، در نظر گرفته شوند .

دسته پیامدهای ناشی از تخریب : برای تعیین این دسته بایستی بخش B از workbook واکاوی کیفی ریسک را به کار برد. برای تعیین این فاکتور از هفت زیر فاکتور زیر بهره گیری می گردد :

الف- تمایل ذاتی به اشتعال یا فاکتور ماده شیمیایی[1]

ب- مقدار ماده ای که می تواند از دستگاه خارج گردد یا فاکتور کمیت[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پ- توانایی تبدیل به حالت گاز یا بخار یا فاکتور حالت[3]

ت-احتمال خود اشتغالی یا فاکتور خوداشتغالی[4]

ث-تاثیرات عملیات در فشار بالا یا فاکتور فشار[5]

ج-سیستم ایمنی یا فاکتور اعتبار[6]

چ-درجه در معرض تخریب قرار گرفتن یا فاکتور پتانسیل تخریب[7]

فاکتور ماده شیمیایی CF)): تمایل ذاتی مواد شیمیایی برای اشتعال ، بااستفاده از ترکیبی از فاکتور نقطه اشتعال ماده و فاکتور واکنش دهی آن تعین می گردد. فاکتور نقطه اشتعال با در نظر داشتن کلاس بندی ماده بر اساس استاندارد (NFPA) بوده و فاکتور واکنش دهی تابعی از اندازه توانایی ماده برای انفجار هنگامی که در معرض یک منبع اشتعال قرار می گیرد ، می باشد .

فاکتور کمیت (QF): این فاکتور نشان دهنده بیشترین مقدار ماده ای می باشد که انتظار داریم به گونه منطقی در هنگام وقوع حادثه ای از درون دستگاه خارج گردد . این فاکتور بر اساس بیشترین جرم ( بر اساس پوند ) محتریات قابل اشتعال درون واحد می باشد .

فاکتور حالت (SF): این فاکتور نشان دهنده اندازه تمایل یک ماده برای تبدیل شدن به حالت گاز ( بخار ) هنگامی که دراتمسفر رها می گردد ، می باشد. این فاکتور با بهره گیری از نسبت دمای میانگین فرایند به دمای جوش ماده در شرایط فشار اتمسفری ( بادر نظر گرفتن دماهای مطلق ) به دست می آید.

فاکتور خوداشتغالی (AF): این فاکتور نشان دهنده افزایش احتمال اشتعال سیال ، هنگامی که در دمایی بالاتر از دمای خود اشتعالی نشت کند ، می باشد.

فاکتور فشار (PRF): این فاکتور نشان دهنده سرعت فرار سیال از دستگاه به هنگام وقوع می باشد. عموماً مایعات و یا گازهایی که در فشار بالاتری ( بیشتر از 150psig ) قرار دارند سریع تر از داخل دستگاه خارج می شوند ، و در نتیجه احتمال وقوع یک نشتی آنی وجود خواهد داشت که می تواند عواقب وخیم تری نسبت به خروج پیوسته داشته باشد.

فاکتور اعتبار (CRF): این فاکتور نشان دهنده اقدامات و تجهیزات ایمنی در نظر گرفته شده برای واحد می باشد. این اقدامات و تجهیزات ایمنی می توانند تأثیر مهمی در کاهش عواقب ناشی از یک کارافتادگی داشته باشند. وجوه مختلفی از طراحی واحد و عملیات در این فاکتور تاثیر گذارند.

– تجهیزات آشکارساز گاز

– خنثی کردن و پاکسازی اتمسفر

– ضدحریق بودن بودن کابل ها و ساختمان ها

– امنیت سیستم های اطفای حریق

– ظرفیت منبع آب آتشنشانی

– امکان ایزوله کردن تجهیزات

– وجود سیستم های فوم ثابت

– حفاظت در برابر فشار زیاد ناشی از انفجار

– وجود مانیتور های آب آتشنشانی

– سیستم های توقف سریع عملیات

-دیواره(پرده) آب

[1] Chemical Factor (CF)

[2] Quantity Factor (QF)

[3] State Factor (SF)

[4] Auto-Ignition Factor (AF)

[5] Pressure Factor (PF)

[6] Credit Factor (CRF)

[7] Damage Potential Factor (DPF)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک