دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

  • روش کیفی:

این روش به داده های ورودی بر پایه اطلاعات توصیفی، قضاوت مهندسی و تجربه به عنوان اساس واکاوی احتمال و پیامد ازکارافتادگی احتیاج دارد. ورودی ها اغلب به جای مقادیر مجزا و جداگانه، بصورت محدوده ای از داده ها می باشند. نتایج نوعا بصورت عبارات کیفی مانند زیاد، متوسط و کم خواهند بود، ولیکن مقادیر عددی نیز ممکن می باشد به هر کدام از این رده بندی ها نسبت داده گردد. مزیت این نوع از واکاوی در امکان تکمیل ارزیابی ریسک تحت شرایط نبود داده های کمی می باشد. دقت نتایج حاصل از واکاوی کیفی، بستگی به سابقه تجربی و مهارت شخصی واکاوی کننده دارد.[6]

مبانی واکاوی ریسک به روش کیفی همانند روش نیمه کمی می باشد، اما در این روش به جزئیات کمتری جهت واکاوی ریسک نیاز می باشد و فرآیند واکاوی ریسک می تواند در مدت زمان بسیارکوتاه تری نسبت به روش کمی انجام گیرد. با اینکه دقت نتایج به دست آمده در این روش کمتر از دقت نتایج روش کمی انجام گیرد. با اینکه دقت نتایج به دست آمده در این روش کمتر از دقت نتایج روش کمی می باشد، ولیکن از آن می توان برای اولویت بندی برنامه بازرسی بهره گیری نمود.

واکاوی کیفی بر اساس استاندارد API 581 می تواند در هر یک از سطوح زیر انجام گردد:

الف-یک واحد عملیاتی : مثلاً کل یک پالایشگاه

ب- یک منطقه اصلی و یا قسمت عملکردی از واحد عملیاتی : مثلاً واحد تقطیر در خلا یک پالایشگاه

پ-یک سیستم ( قسمت اصلی دستگاه و تجهیزات جانبی آن) : مثلاً یک کوره اتمسفری شامل مبدل پیش گرم کننده و پمپ های تغذیه

واژه ‹‹ واحد ›› ممکن می باشد در هر کدام از سطوح فوق به کار رود. روش کمی به اندازه زیادی تحت تاثیر مقدار تجهیزاتی می باشد که در واحد مورد نظر قرار گرفته اند. بایستی توجه داشت که در مطالعه های مقایسه ای بایستی تعداد تجهیزات واحدهایی که با هم مقایسه می شوند برابر باشد. واکاوی کیفی می تواند بر اساس ‹‹ دستورالعمل ›› ارائه شده در پیوست A استاندارد API 581 انجام گیرد که در آن یک سری از جداول به کاربر کمک کرده تا ریسک را محاسبه نماید . این جداول بدین مقصود طراحی شده اند که یک پالایشگاه معمولی بتواند در مدت کوتاهی مورد ارزیابی قرار گیرد .

واکاوی کیفی RBI  شامل سه مرحله اصلی می باشد :

الف- ارزیابی اولیه واحدهای موجود در یک سایت به مقصود انتخاب سطح واکاوی مورد نیاز و تعیین فواید واکاوی دقیق تر ( مانند واکاوی کمی و یا تکنین های دیگر ) ;

ب- درجه بندی اندازه ریسک واحدها و تعیین جایگاه آنها بر روی ماتریس ریسک ;

پ- تعیین نواحی بحرانی تر که ممکن می باشد نیازمند توجه بیشتری در برنامه بازرسی باشند .

در واکاوی کیفی آغاز فاکتوری که نشان دهنده احتمال وقوع از کارافتادگی می باشد مشخص شده ، سپس فاکتوری برای پیامدهای وقوع از کارافتادگی مشخص می گردد; آنگاه با ترکیب دو فاکتور فوق جایگاه واحد مورد نظر در ماتریس ریسک تعیین شده و ریسک واحد رتبه بندی می گردد. قبل از انجام مراحل جزئی تر واکاوی کیفی RBI ، کاربر می تواند یک ارزیابی اولیه ساده انجام دهد تا ریسک نسبی بین واحدها را تعیین کند .

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید