دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

1 تاثیرات اشتعال زا

در اثر نشت یک ماده آتش گیر ممکن می باشد شش رفتار مختلف به وجود می آید :

الف-پخش بی خطر (ایمن ) (SD) : هنگامی اتفاق می افتد که سیال خارج شده و بدون اشتعال پخش گردد . قبل از اینکه ماده به یک منبع اشتعال برخوردکند غلظت آن به زیر حد قابلیت اشتعال کاهش می یابد. هر چند هیچ رفتار اشتعال زایی اتفاق نیفتاده می باشد ، اما ممکن می باشد که نشت ماده قابل اشتعال ( بخصوص مایعات ) تاثیرات زیست محیطی مخربی داشته باشد . حوادث زیست محیطی به صورت جداگانه مطالعه خواهند گردید.

ب- جت آتش (JF) : هنگامی رخ می دهد که یک گاز با ممان بالا ، مایع و یا یک سیال دو فازی مشتعل گردد . سطوح تشعشع معمولاً در نزدیکی آتش جت بالاست . اگر ماده خارج شده بلافاصله مشتعل نشود ، ممکن می باشد یک ابر قابل اشتعال به وجو آید . هنگام اشتعال ، این ابر خواهد سوخت و جت آتش تشکیل خواهد گردید .

پ-انفجار ابر بخار (VCE) : تحت شرایط خاص ، هنگامی که جبهه شعله با سرعت زیاد حرکت می کند اتفاق می افتد . اغلب خسارت انفجار ناشی از موج فشاری می باشد که توسط جبهه شعله به وجودمی آید .

ت- آتش آنی (FF) : هرگاه یک ابر از ماده تحت شرایطی بسوزد که فشار قابل ملاحظه ایجاد نکند ، آتش آنی به وجودمی آید . پیامدهای ناشی از آتش آنی فقط در محدود نزدیک به ابر در حال سوختن مهم هستند . آتش آنی نمی تواندبه حدی فشار ایجاد کند که باعث خسارت گردد.

ث- توپ آتش (BL) : هنگامی اتفاق می افتد که مقدار زیادی سوخت پس از آنکه به مقدار کمی با هوای اطراف مخلوط گردید ، مشتعل گردد . تاثیرات حرارتی یک توپ آتش به مراتب فراتر از مرزهای خود توپ آتش می باشد . اما توپ آتش عمر کوتاهی داشته و به سرعت از بین می رود .

ج-حوضچه آتش : هنگامی رخ می دهد که یک حوضچه از مایعات آتش گیر، مشتعل گردد . تاثیرات حرارتی تشعشع محدود به منطقه اطراف خود حوضچه می باشد .

3-1-2-1-2-2 تاثیرات سمیت

هنگام نشت یک ماده سمی ممکن می باشد دو حالت به وجود آید : پخش ایمن و یا پخش منجر به مسمومیت . برای اینکه سمیت تاثیرگذار باشد ، دو شرط بایستی مستقر باشد:

الف-ماده رها شده بایستی با غلظت کافی به افرادی که در اطراف هستند برسد .

ب-مدت زمان قرارگیری افراد در معرض ماده سمی بایستی به اندازه کافی طولانی باشد تا تاثیر گذار باشد .

اگر هر کدام از شرایط فوق مستقر نباشد ، نشت ماده سمی منجر به پخش ایمن خواهد گردید . در ارزیابی ریسک از یک معیار فتی برای تعیین بحرانی بودن یک حادثه بهره گیری می گردد .

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک