دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

محاسبه پیامدهای از کارافتادگی:

پیامدهای ناشی از نشت یک ماده خطرناک در پنج مرحله مجزا  تخمین زده می گردد :

الف- تخمین سرعت خروج ماده و یا جرم کل ماده موجود که میتواند از داخل دستگاه خارج گردد .

ب- تعیین حالت پخش شدن سیال، به صورت سریع (آنی ) و یا آهسته ( پیوسته )،

پ- تعیین حالت فیزیکی سیال (مایع یا گاز) حین پخش شدن در اتمسفر

ت- تخمین تاثیر سیستم های تخفیف دهنده پیامد ها

ث- تخمین پیامدهای ناشی از کارافتادگی .

همانگونه که در فصل بعدی تبیین داده خواهد گردید، برای محاسبه پیامدهای زیست محیطی مستقیماً از داده های سرعت خروج و یا جرم کل ماده بهره گیری می گردد . همچنین ریسک خسارت مالی ناشی از توقف تولید نیز مستقیماً از روی نتایج حوادث آتش سوزی  محاسبه می گردد.

 

3-1-2-1-1 تخمین سرعت خروج سیال

در سیستم RBI نحوه خروج سیال از درون  ظروف تحت فشار را به دو گروه کلی تقسیم می کنیم :

خروج آنی و خروج پیوسته ، خروج آنی به آن دسته از نشتی ها اطلاق می گردد که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تمامی محتویات دستگاه به محیط نشت کند، مانند هنگامی که شکست ترد در یک ظرف اتفاق بیفتد . مقصود از خروج پیوسته ، آن دسته از نشتی هایی می باشد که درمدت زمان طولانی و با سرعت ثابت اتفاق می افتند . پس از مشخص شدن نوع نشتی ، از معادلات مربوط به هر کدام برای مدل سازی آنها بهره گیری می سازد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1-2-1-2 پیش بینی رفتار نشتی

در سیستم RBI مقصود از نتیجه یک نشتی ، فعالیت فیزیکی یک ماده خطرناک می باشد . مثال هایی از رفتار نشتی عبارت اند از پخش ایمن ، انفجار و جت آتش ، بایست توجه داشت که رفتار (outcome)  نشتی را با پیامدهای (consequences)آن اشتباه نگیریم. در واکاوی RBI، مقصود پیامدها تاثیرات ناگوار ناشی از نتایج یک نشتی بر تجهیزات ، افراد و محیط زیست می باشد .

نتیجه واقعی یک نشتی به طبیعت و خواص ماده در حال نشت بستگی دارد . تبیین مختصری در مورد نتیجه های ممکن برای انواع حوادث در زیر آمده می باشد .

3-1-2-1-2-1 تاثیرات اشتعال زا

در اثر نشت یک ماده آتش گیر ممکن می باشد شش رفتار مختلف به وجود می آید :

الف-پخش بی خطر (ایمن ) (SD) : هنگامی اتفاق می افتد که سیال خارج شده و بدون اشتعال پخش گردد . قبل از اینکه ماده به یک منبع اشتعال برخوردکند غلظت آن به زیر حد قابلیت اشتعال کاهش می یابد. هر چند هیچ رفتار اشتعال زایی اتفاق نیفتاده می باشد ، اما ممکن می باشد که نشت ماده قابل اشتعال ( بخصوص مایعات ) تاثیرات زیست محیطی مخربی داشته باشد . حوادث زیست محیطی به صورت جداگانه مطالعه خواهند گردید.

ب- جت آتش (JF) : هنگامی رخ می دهد که یک گاز با ممان بالا ، مایع و یا یک سیال دو فازی مشتعل گردد . سطوح تشعشع معمولاً در نزدیکی آتش جت بالاست . اگر ماده خارج شده بلافاصله مشتعل نشود ، ممکن می باشد یک ابر قابل اشتعال به وجو آید . هنگام اشتعال ، این ابر خواهد سوخت و جت آتش تشکیل خواهد گردید .

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با بهره گیری از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

  1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
  2. محاسبه اندازه احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
  3. محاسبه اندازه ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
  4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
  5. بکارگیری مدیریت ریسک و بهره گیری از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک